Dostarczamy wiedzę, budujemy potencjał
Badamy, analizujemy, doradzamy oraz szkolimy w tematyce wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zajmujemy się badaniami, analizami, doradztwem i szkoleniami służącymi dostarczaniu wiedzy oraz wspomaganiu zdolności instytucjonalnych i kompetencji do podejmowania działań i prowadzenia polityk publicznych o wymiarze rozwojowym. Naszą aktywność skupiamy w obszarach tematycznych: innowacyjności i konkurencyjności, infrastruktury, kapitału ludzkiego, rozwoju regionalnego i lokalnego, podatków, instrumentów finansowania rozwoju, zarządzania strategicznego i operacyjnego.

Prowadzimy aktywną działalność związaną z kluczowymi aspektami realizacji polityki spójności UE w perspektywie 2014-2020. Między innymi, uczestniczymy w ocenie programów polityki spójności finansowanych ze środków funduszy europejskich, bierzemy udział w realizacji działań służących upraszczaniu systemów wdrażania programów, wspieraniu instytucji zarządzających w państwach członkowskich w wykorzystaniu instrumentów finansowych, jak również prowadzimy działania analityczne i doradcze związane z wymiarem miejskim polityki spójności. 

Wyniki naszych prac analitycznych i badawczych udostępniamy w formie raportów oraz publikacji. Wiedzę i umiejętności przekazujemy także poprzez szkolenia. W odpowiedzi na konkretne potrzeby realizujemy dedykowane projekty naukowe, badawcze i doradcze dla instytucji publicznych, prywatnych i społecznych.