Kwalifikacje i doświadczenie
W naszym zespole łączymy kompetencje z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego, nauki i praktyki gospodarczej.

Zespół organizacji stanowią eksperci z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym i naukowym w zakresie m.in. polityki spójności UE, polityki konkurencyjności i innowacyjności, infrastruktury, rozwoju regionalnego i lokalnego, potwierdzonym m.in. realizacją zadań na rzecz instytucji unijnych, ministerstw i innych instytucji rządowych, administracji samorządowej, uczelni wyższych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Pracami organizacji kieruje Rada Dyrektorów, pod przewodnictwem Dyrektora Fundacji (będącego równocześnie statutowym Prezesem Zarządu). 

Jacek Kotrasiński pełni funkcję Dyrektora Fundacji oraz kieruje Działem Badań i Doradztwa. Absolwent Harvard University, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej. Odpowiada za koordynację pracy organizacji oraz za prowadzenie działań naukowych, analityczno-badawczych i doradczych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania politykami publicznymi o wymiarze rozwojowym zdobywał w sektorze publicznym, prywatnym oraz pozarządowym (m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, PwC). Pełnił funkcje kierownicze i eksperckie m.in. na poziomie koordynacji strategicznej polityki spójności UE w Polsce. Był współtwórcą i współuczestnikiem wdrażania strategii wydatkowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w Polsce - Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz uczestnikiem programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Ponadto bezpośrednio współodpowiadał za wdrażanie ok. 1/3 alokacji UE w ramach NSRO 2007-2013. Pełnił również rolę eksperta / doradcy m.in. dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Regionów, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, rządów Francji, Włoch, Litwy i Chorwacji, a także Polski - w tym dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego / Ministerstwa Rozwoju / Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, innych ministerstw i instytucji rządowych oraz samorządowych, uczelni wyższych, przedsiębiorstw.

Adam Stułka pełni funkcję Dyrektora Działu Studiów i Analiz Podatkowych. Kieruje działaniami dotyczącymi tematyki podatkowej i prawnej. Z wykształcenia jest prawnikiem, posiada uprawnienia zawodowe doradcy podatkowego. Długoletnie doświadczenie zawodowe zdobył przede wszystkim w firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki, na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w dedykowanych zespołach świadczących usługi doradcze dla firm z sektora dóbr i usług konsumpcyjnych, farmaceutycznego i ochrony zdrowia (PwC, Deloitte). Jego doświadczenie zawodowe ma charakter przekrojowy i obejmuje doradztwo dla klientów o zróżnicowanym profilu – zarówno międzynarodowych korporacji, jak i lokalnych polskich przedsiębiorstw o różnej skali działalności. Obecnie prowadzi również własną firmę doradczą.

Informacje o naszych ekspertach dostępne są za pomocą poniższej wyszukiwarki: